Danh sách các thành viên/List of members

By Nov 2012, we have 20 members with 9 from private sector, 3 government officials, 4 NGOs, 2 Int'l development agencies and 2 from universities in Hue and Ho Chi Minh. The list of the member with key contact information and brief profiles can be viewed by following this link: http://vietinsight.com.vn/Members%20as-%20of%2026%20Oct%202012.pdf

Cho đến tháng 11/2012, Nhóm đã có 20 thành viên đang công tác tại các cơ quan khác nhau, với 9 thành viên từ khu vực doanh nghiệp tư nhân, 3 cán bộ nhà nước, 4 cán bộ của các tổ chức phi chính phủ, 2 cán bộ của các cơ quan phát triển quốc tế và 2 giảng viên đại học ở Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. Danh sách thành viên cùng các thông tin cá nhân cơ bản của Nhóm được cung cấp qua đường link: http://vietinsight.com.vn/Members%20as-%20of%2026%20Oct%202012.pdf